Freelancer: ecomoglio
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Updated color version

Ok my friend, here´s and updated color verssion. Please check.

Bài tham dự cuộc thi #60 cho Creative art of someone wearing battle armor hugging a porcupine. Artwork Illustration
Bài tham dự #60

Bảng thông báo công khai

  • danoah
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 1 tháng

    100x better. Thank you.

    • cách đây 1 tháng