Freelancer: ChathuSL
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Custom Packaging (box) Design -- 2

Hi Dear, Thanks for the inform me your content. Please see my entry. i have summited my concept for you. i can improve it as you wish. Please feedback. thanks

Bài tham dự cuộc thi #3 cho Custom Packaging (box) Design -- 2
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.