Freelancer: ChathuSL
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Custom Packaging (box) Design -- 2

Hi Dear, Its just front view. Please see my new concept idea.. feedback please. thanks

Bài tham dự cuộc thi #15 cho Custom Packaging (box) Design -- 2
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.