Freelancer: ChathuSL
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Custom Packaging (box) Design -- 2

Hi Dear, Please see my updated entry. thanks

Bài tham dự cuộc thi #16 cho Custom Packaging (box) Design -- 2
Bài tham dự #16

Bảng thông báo công khai

  • ChathuSL
    ChathuSL
    • cách đây 12 tháng

    if you need i can make logo as one color as you wish..

    • cách đây 12 tháng