Freelancer: mmezz123
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

A proposal for VERANDA DESIGN

your comments and suggestions will be greatly appreciated

Bài tham dự cuộc thi #13 cho 3D DESIGN VERANDA AND TECHNICAL DRAWING
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

  • vw8094077vw
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 2 tháng

    Thank you for your entry. Its really nice. But you didnt make house bigger. Please extend the house until my drawing and than you can put the terrace that you draw

    • cách đây 2 tháng