Freelancer: lightningsaga
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

No. 47 Angus Ave

here is progress texturing and low-res rendering, next step is hi-res render and post-production in photoshop. need your feedback


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    15
                   cho                     3D Render project
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.