Freelancer: Pedrinking
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Render

Hi, I hope You like My Rendering style. My workstation: i7-3930K CPU @3.20 GHz 24 GB Ram 64 bit OS


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    23
                   cho                     3D Render project
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

 • brazi2803
  brazi2803
  • cách đây 2 tháng

  really nice work sir so realistic you use what for that program?

  • cách đây 2 tháng