Freelancer: PanduPebruanto
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Update Render Entry

Dear Contest Holder, I have adjusted my render images to match your rendering sample, I hope you like the results. Thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    44
                   cho                     3D Render project
Bài tham dự #44

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.