Freelancer: trieule
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Can you tell me your idea clearly

The model you need which is print 3d: http://www.shapeways.com/shops/lequoctrieu

Bài tham dự cuộc thi #1 cho 3D modeling / Redesign for Car cradle
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.