1. Á quân
    số bài thi 17
    Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi DESIGN PRINTS  UP TO $500 in WINNERS -- MULTIPLE WINNERS --DESIGN PRINTS
    Đã rút