Freelancer: Miszczui
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Hi

Can you tell me what should i change in this design? I hope you gonna like it and I'm waiting for feedback :D


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    156
                   cho                     DMI Defensive Measures Intelligence Agency (New Name)
Bài tham dự #156

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.