Freelancer: SCiprian
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Monster

Low-poly model without animation. I can make the animations if I have more time.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     [3D-Model] Leather Monster
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.