Freelancer: dkyydylanlylee
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Data Entry - Linkedin AFP

A sample work for data entry task. Collection of employee information from LinkedIn.

Bài tham dự cuộc thi #50 cho Data Entry - Linkedin
Bài tham dự #50

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.