Freelancer: RenoStefan93
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Model Descriptions

I've come with a description for each of the model listed on the brief. I'm looking forward to hear about your feedback on my entry. Best regards, Reno Stefan

Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

  • middit
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 5 tháng

    good job

    • cách đây 5 tháng