Freelancer: heritadashi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

kitsune by heri

hello, this my entry I hope you like it. for the source file, I've provided a psd file. thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    38
                   cho                     Design A Kitsune Character
Bài tham dự #38

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.