Freelancer: amragaey
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Kabir in The Light of Kriya

I tried to be simple and mixed between orange and blue. the text in the back is just for design preview, hope u like it :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    22
                   cho                     Design Book Cover
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.