Bảng thông báo công khai

  • JackSparrow2013
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 7 năm

    Back cover is missing. "Of" font can be better.

    • cách đây 7 năm