Freelancer: Shiriharusha
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Screenshot of the styled html

Please check out the files at this link, so you can test them. https://www.dropbox.com/s/pv2z3gwerqa9nf2/toSend.rar Thanks! ~ Shiriharusha

Bài tham dự cuộc thi #24 cho Design CSS for single page HTML file
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

  • Shiriharusha
    Shiriharusha
    • cách đây 4 năm

    Hi! Please send a message as soon as you download the file. Thanks!

    • cách đây 4 năm