Freelancer: NenadKaevik
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo #3

I have darkened the text a bit here so it comes out more :)

Bài tham dự cuộc thi #17 cho Design 3D Logo
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

  • Moneymarvint
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    CAet this one with a white background please.n I g

    • cách đây 3 năm