Freelancer: dchanyyz
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

All in two-sided

more spaced out. can provide print ready PDF. size in US business card 3.5 by 2 inch. will adjust to your business card size if needed.

Bài tham dự cuộc thi #2 cho Design Discount Cards
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.