Bảng thông báo công khai

  • jv16
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 6 năm

    Visually this is very pleasing but it just screams stock photo, also the typography and the placement of the texts is a bit odd.

    • cách đây 6 năm