Freelancer: Sharkhead
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Blue Festival Mix

This is the blue mix. Other colors which I've made are red green and yellow. This size is 1024x1024


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    32
                   cho                     Design Iphone App Icon for a Music Festival Playlist app
Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.