Freelancer: Shahin6464
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Premium IPTV Logo

Dear Contest Holder, I hope You like my design. Because, I have added your Requirement in my logo design. attached image the tv icon + Premium normal text, and IPTV bold. Then also do you want any change just tell me. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    144
                   cho                     Design Logo - 20/01/2021 13:20 EST
Bài tham dự #144

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.