Freelancer: ImArtist
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Pound for pound logo

Design concept says it all. A heart represents donation and Pound represents Pound :)

Bài tham dự cuộc thi #129 cho Design Logo for Service/Program/event offered
Bài tham dự #129

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.