Freelancer: sitinurzahirah
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

NEX-CENTURY CONSTRUCTION

Him, here my design for the Nex-century construction with the hard hat and also hammer as per requested. Hope you like it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    21
                   cho                     Design Logo for a Construction company hammer and hard hat
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.