Freelancer: shaggyshiva
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

trend another version

I designed another version for trend channel, hope you like this logo concept, looking forward your positive feedback, thanks.

Bài tham dự cuộc thi #39 cho Design Logos for 5 New TV Channels
Bài tham dự #39

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.