Freelancer: carlostronick
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Simply & BeautifulI

I done it exactly as you requested, white background and black ink. Looking forward for your comments. Thank you

Bài tham dự cuộc thi #21 cho Design Social Media Business Cards for The boxed Gift
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.