Bảng thông báo công khai

  • globalairport
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    I LOVE this, can you make the logo just a little bit bigger on the front and try horizontal stripes or chevron on the back instead.

    • cách đây 3 năm
    1. shyRosely
      shyRosely
      • cách đây 3 năm

      thanks for your feed back.please check #40

      • cách đây 3 năm