Freelancer: milanlazic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

New entry from me :)

If you like we can put some details (heart, paw print ....). Any change is possible.

Bài tham dự cuộc thi #26 cho Design T-Shirt templates
Bài tham dự #26

Bảng thông báo công khai

  • ljubljena
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    I would perhaps use more colours within one template (so that it isn't just red, or just pink).

    • cách đây 4 năm