Freelancer: Barazesh
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

shiva

Hi. for the first attempt I designed the large images 2400*600 I can Increase the height but as I see you need a ribbon shape. Please provide feedback.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    7
                   cho                     Design Various Images for Website Buttons
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.