Freelancer: teAmGrafic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

AMON_NewspaperAd

The minimum font size is 9 pt. I am sure this size will make the texts well readable. Regards

Bài tham dự cuộc thi #3 cho Design a Banner
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.