Freelancer: mag5
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Sample banner for Gemstore website

Text w slight edits to improve readability. Gemstone border on white background PNG format 200dpi res.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Design a Banner for Jewelry website
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.