Freelancer: TheMediaExpert
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

PhonesandElectricals Logo

My Logo Design, I am still working on the banner. Feedback is appriciated :)

Bài tham dự cuộc thi #51 cho Design a Banner for Phonesandelectricalsforsale.co.uk
Bài tham dự #51

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.