Freelancer: Guru2014
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

Leather Banner

Please check & rate. Thanks, Guru

Bài tham dự cuộc thi #39 cho Design a Banner for ad campaign
Bài tham dự #39

Bảng thông tin công khai

  • Guru2014
    Guru2014
    • cách đây 2 năm

    Hi! Thanks for rating my entry with 3 stars. Is there anything I can do to improve it to 5 stars? Kindly give feedback. Waiting for your response....

    • cách đây 2 năm