Freelancer: OMGFXdesign
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

AutoCity Banner version 2

A revised version of the AutoCity Banner Ad by OMGFXdesign. I'm also happy to create the same ad in different dimensions. thx!!

Bài tham dự cuộc thi #23 cho Design a Banner/Inforgraphic
Bài tham dự #23

Bảng thông tin công khai

  • milafon
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 2 năm

    Great. thank you. this will be considered.

    • cách đây 2 năm