Freelancer: OMGFXdesign
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

AutoCity Banner version 2

A revised version of the AutoCity Banner Ad by OMGFXdesign. I'm also happy to create the same ad in different dimensions. thx!!

Bài tham dự cuộc thi #23 cho Design a Banner/Inforgraphic
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

  • milafon
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    Great. thank you. this will be considered.

    • cách đây 3 năm