Freelancer: blackd51th
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Entry 03

Dear sir, I have done some more options for the inner pages and the cover. Please give feedback and rating for this. Thank you.

Bài tham dự cuộc thi #28 cho Design a Brochure for Consultancy company
Bài tham dự #28

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.