Freelancer: Ninoshikhi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Brochure for DevOps

I bring colors from your logo. I made graphic elements for design and apply 3 colors to design. This colors in design make accents. If yo dislike something i will change it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Design a Brochure for DevOps
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.