Freelancer: Joanandujar
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo for whisky & Tailor

vintage logo because sounds to me that the wisky and tailors are old fashioned. hope you like it!

Bài tham dự cuộc thi #142 cho Design a 2D Logo for Mens Interest Website
Bài tham dự #142

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.