Freelancer: Gayathries
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design a Facebook Cover Photo & Profile Picture

Design a Facebook Cover Photo & Profile Picture

Bài tham dự cuộc thi #74 cho Design a Facebook Cover Photo & Profile Picture
Bài tham dự #74

Bảng thông báo công khai

  • gushballs
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 5 năm

    Can you give me a few options for the logo layout on the left? I will award you

    • cách đây 5 năm