Freelancer: wazari123
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

You are chosen v1.1

I do the text in title box saying "Your CV is the key". Thanks Matt

Bài tham dự cuộc thi #8 cho Design a Facebook Cover Picture
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

  • UniqueLeads
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 5 năm

    Excellent, insightful concept and quality work.

    • cách đây 5 năm