Freelancer: juditabadurina
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

first proposal

It' s just an idea...if you like it and choose it, I will send you two flyers in A4 as required by contest

Bài tham dự cuộc thi #6 cho Design a Flyer for Hair Salon
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.