Freelancer: N3ky
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Flyer update

Made some adjustments following your feedback

Bài tham dự cuộc thi #7 cho Design a Flyer for "Jet Pallets"
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

  • hisslyness
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    looks a lot better... however please public notes for minor changes too brief...still doesn;t catch my eye straight away.. which is what i need it too do asap!...

    • cách đây 4 năm