Freelancer: AlenaPolyah
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design

Hello. Here I present design I hope you enjoy it. Please rate and give feedback.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    4
                   cho                     Design a Flyer for a New Years Eve Sleep Over Party
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

 • CatZCMS
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  I love the clock, but it's gotta strike "2015" as this year is complete. This graphic won't work. :(

  • cách đây 6 năm