Freelancer: saligra
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Wickham Design 1

Front and back pamphlet design for Wickham as requested. Please could you provide feedback or and any revisions just let me know. Thank you :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    7
                   cho                     Design a Flyer for a School
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.