Freelancer: Philipchangko
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Proposal #2

My second proposal. Grateful if you could give me your opinion

Bài tham dự cuộc thi #11 cho Design a Flyer for a new Newsletter
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

  • Resalan
    Chủ cuộc thi
    • 3 years ago

    too busy on the eye

    • 3 years ago