Freelancer: missharukochan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Menu template 1

Menu sample. I can make any changes if needed. The other one is just an example of how it may look like if text and logo were to be inputted.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    5
                   cho                     Design a Flyer for a new indian snack menu
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.