Freelancer: darealMJ
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

SPBH Sanctuary Flyer

SPBH Sanctuary Flyer orange version - Simple eye catching, easy to read


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Design a Flyer for a small animal rescue
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

 • Daisy316
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  (aside from changing the bird pic to a parakeet) The font for the title and body, something a bit more scripty and elegant? Again nice work!

  • cách đây 7 năm