Freelancer: amylesko
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Small Paws Big Hearts Flyer #2

My second entry! (Your brief is so versatile! I can do so many versions it's hard to choose!)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    45
                   cho                     Design a Flyer for a small animal rescue
Bài tham dự #45

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.