Freelancer: samdim
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Flyer #1

I make this flyer to focus on the model and try to make the audience interested to look. let me know if there's something to be changed. thanks.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    26
                   cho                     Design a Flyer for my wedding photography workshops
Bài tham dự #26

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.