Freelancer: filipstamate
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Wrapper

I changed the font in on the designs. If you preferred another of my designs, let me know.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    7
                   cho                     Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.